APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2016

£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 17/£ÉêÀÄPÁw-4/2016-17 ¢£ÁAPÀ: 15/09/2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
Belgavi City & Ramanagara District Provisional Select List has been uploaded.
NEWS & EVENTS
Provisional Select ListFinal Select List
Belgavi City
Ramanagara District
GADAG DISTRICT
ET / PST Call letter has been uploaded..(only for Udupi,D.K.Dist, Mangaluru,Hassan,Chitradurga,Belgavi City,Bagalkote,Haveri District,Belgavi District, Dharwad,Davangere,Kodagu,Ramanagara,U.K.Dist, Karwar,Gadag,Mandya,Mangaluru City,Shivamogga,Kolar,Chickballapur,Chamarajanagara)
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
ADDENDUM
Final Key Answer
Provisional Key Answer A , B , C , D , E

Belgavi District Written Examination venue changed from Jyoti Pre University College, SH-121, Club Road, Basavanagar, Kallehhol Camp, Belgavi to Jyoti Pre-University College, Club Road, Camp Belgavi-590001

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 06/11/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for CIVIL POLICE CONSTABLE (MEN &WOMEN)-2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
21/09/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
17/10/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/10/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01 CIVIL POLICE CONSTABLE
GM 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
17.10.2016
KNOW YOUR AGE
BORN BETWEEN 17.10.1991 AND 17.10.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE-GM)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 17.10.1989 AND 17.10.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE-SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B)
ST(TRIBAL) 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 17.10.1986 AND 17.10.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE-ST(TRIBAL))
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01,ST(TRIBAL)  ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
CIVIL POLICE CONSTABLE PUC, 12TH STD ( 12TH Std-CBSE, 12TH Std-ICSE, 12TH Std-SSE) or EQUIVALENT
HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
01 Under Article 371(J) of Constitution of India Districts covered /
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
  1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir /
1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the Eligibility Certificate to prove the Claim an Individual as a Local Person /
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
  Birth Certificate / d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ (or) Residence Certificate / ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ (or)
  Study Certificate / ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ (or) Marriage Certificate / «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ (or)
  Certificate of Home town(or Place) / ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ (or) Warsa Certificate / ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ (or)
HK Notification / ºÉZïPÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
Hyderabad-Karnataka Notification Hk Certificate Format
HK REGION RESERVED POSTS / ºÉZïPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼À
Sl No Units CPC(Men) WPC(Women) Total Classification of Posts
01 Bengaluru City (H-K) 76 19 95 Category
NHK REGION RESERVED POSTS
Sl No Units CPC(Men) WPC(Women) Total Classification of Posts
01 Bengaluru City 878 219 1097 Category
02 Mysuru City 80 20 100 category
03 Hubballi-Dharwad City 40 10 50 category
04 Belagavi City 56 14 70 category
05 Mangaluru City 120 30 150 category
06 Bengaluru District 32 08 40 Category
07 Belagavi District 81 19 100 category
08 Chitradurga 120 30 150 category
09 Chikkaballapura 80 20 100 category
10 Davanagere 24 06 30 category
11 Dharwada 60 15 75 category
12 Hassan 96 24 120 Category
13 Kodagu 96 24 120 category
14 Kolar 40 10 50 category
15 Bagalkote 36 09 45 category
16 Chamarajanagara 60 15 75 category
17 D.K.mangaluru 44 11 55 category
18 Haveri 56 14 70 Category
19 Ramanagara 120 30 150 category
20 chikkamagaluru 80 20 100 category
21 Gadag 20 05 25 category
22 K.G.F 40 10 50 category
23 Mysuru District 80 20 100 category
24 Mandya 120 30 150 category
25 Shivamogga 32 08 40 category
26 Tumakuru 32 08 40 category
27 U.K.karwar 104 26 100 category
28 Udupi 80 20 100 category
Total 2707 675 3382

Note :

n¥Ààt :